các học tiếng anh nhanh

Mẹo nhận biết và một số quy tắc chuyển danh từ số nhiều bất quy tắc

Khi chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều, thông thường ta chỉ cần thêm –s hoặc –es nhưng cũng có những danh từ

Các dạng công thức của động từ: Ving/To V

admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy… Khi

Quy tắc để đánh dấu trọng âm cơ bản

Các từ tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ),

Tính từ và trạng từ ở trong tiếng anh

Phó từ bổ nghĩa cho động từ, cho một tính từ hoặc cho một phó từ khác. Nó trả lời cho câu hỏi How? Hiểu

Đại từ ở trong tiếng anh

Nhóm độc lập gồm các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither. Trong tiếng Anh, đại

Các thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai gần

Thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, và tương lai gần là những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Những cấu

Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt ở trong tiếng Anh

Dùng mẫu câu trên để diễn tả khi ai đó có cơ hội được tận hưởng hay được thực hiện cái gì. Trong đề thi