Từ Đồng Nghĩa

Cách phân biệt giữa Afraid và Scared

Ngoài ra, cụm từ I am afraid he/she/we, etc…= I regret that I have to tell you that….: còn được dùng mang nghĩa Tôi lấy

Cách phân biệt giữa Do và Make

Make được dùng với danh từ để nói về các hành vi trong giao tiếp, về việc nói (speaking) hoặc một số âm thanh cụ

Cách phân biệt giữa Come và Go

Lưu ý: Không phải hai động từ này luôn luôn được dùng phân biệt với nhau. Trong trường hợp người nói và người nghe sẽ

Cách phân biệt giữa Alone và Lonely

Diễn tả tâm trạng cô đơn, cô độc, mang nghĩa buồn vì không ai ở cạnh. Mang suy nghĩ tâm trạng theo hướng buồn rầu

Cách phân biệt giữa Believe và Trust

Nghĩa 2: Trust something: tin tưởng rằng cái gì đó là đúng hoặc chính xác hoặc rằng bạn có thể tin cậy vào điều đó.

Cách phân biệt giữa Accept và Agree

Trước một dộng từ nguyên thể (infinitive) có “to”, ta dùng động từ agree chứ không dùng accept. Đồng ý, chấp nhận làm một việc

Hướng dẫn phân biệt giữa Wake up và Get up

Hoặc “wake up” còn có thể nói về hành động thức giấc do các điều kiện ngoại cảnh tác dụng. (Thường đi theo cum “wake